Política de Privacidade

 

1. INFORMACIÓN Ó USUARIO

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos persoais?

MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA MARIÑA LUCENSE é o RESPONSABLE do tratamento dos datos persoais do USUARIO e infórmalle de que estos datos serán tratados de conformidade do disposto no Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), e a Ley Orgánica 3/2018, de 5 de decembro (LOPDGDD).

Para que tratamos os seus datos persoais?

Para manter unha relación comercial co usuario. As operación previstas para realizar o tratamento son:

 • Remisión de comunicacións comercais publicitarias por e-mail, fax, SMS, MMS, redes sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite realizar comunicacións comerciais. Estas comunicación serán realizadas polo RESPONSABLE e estarán relacionadas cos seus produtos e servizos, ou dos seus colaboradores ou proveedores, cos que este alcance algún acordó de promoción. Neste caso, os terceiros nunca Terán acceso ós datos persoais.
 • Realizar estudios de mercado e análises estadísticos.
 • Tramitar encargos, solicitudes, dar resposta ás consultas ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo USUARIO a través de calquera das formas de contacto que se poñen á súas disposición na páxina web do RESPONSABLE.
 • Remitir o boletín informativo online, sobre novidades, ofertas, promocións na nosa actividade.

Aparte dos anteriores motivos:

 • Formalizar o contrato de compraventa de bens ou servizos que se venden na WEB.
 • Informar ao cliente do estado do pedido e incidencias que podan ocurrir.
 • Emitir e enviar factura ou recibo da compra realizada por medios telemáticos.
 • Ter acceso ao histórico de pedidos para consulta, descarga de documentos.
 • Permitir aos sistemas da WEB recoñecer ao cliente para axilizar novas compras.
 • Manter a comunicación na actualización de prezos ou termos de contratación.

Por que motivo podemos tratar os seus datos persoais?

Porque o tratamento está lexitimado polo artigo 6 do GDPR da seguinte forma:

Co consentimento do USUARIO: remisión de comunicacións comercais e do boletín informativo.

Por interese lexítimo do RESPONSABLE: realizar estudos de mercado, análises estatísticos, etc, e tramitar encargos, solicitudes, etc. a petición do USUARIO.

Durante canto tempo gardaremos os teus datos persoais?

Conservaranse durante non máis tempo do necesario para menter o fin do tratamento ou existan prescripcións legais que dictaminen a súa custodia e cando xa non sexa necesario para elo, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a anonimización dos datos ou a destrucción total dos mesmos.

A quen facilitamos os teus datos persoais?

Non está prevista ningunha comunicación de datos persoais a terceiros salvo, se fose neceario para o desenvolvemento e execución das finalidades do tratamento, ós nosos proveedores de servizos relacionados con comunicación, cos cales o RESPONSABLE ten suscritos os contratos de confidencialidade e de encargado de tratamento esixidos pola normativa vixente de privacidade.

Cales son os teus dereitos?

Os dereitos que asisten ó USUARIO son:

 • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
 • Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e de limitación ou oposición ó seu tratamento.
 • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contato para exercer os seus dereitos:

MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA MARIÑA LUCENSE. PZA. DO CONCELLO, S/N - 27790 BARREIROS (Lugo)

2. CARÁCTER OBLIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO

Os USUARIOS, mediante a marcación dos cadros correspondentes á entrada de datos nos campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a incluisión de datos nos campos restantes. O USUARIO garante que os datos persoais facilitados ó RESPONSABLE son veraces e se fai responsable de comunicar calquera modificiación dos mesmos.

O RESPONSABLE informa de que todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ó USUARIO. No caso de que non se faciliten todos os datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan axustados ás súas necesidades.

3. MEDIDAS DE SEGURIDADE.

Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o RESPONSABLE está cumplindo con tódalas disposicións das normativas GDPR e LOPDGDD para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade e, manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do GDPR, polos cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e adecuados, pertinentes e limitados ó necesario en relación cos fins para os que son tratados.

O RESPONSABLE garante que implementou políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o GDPR  e a LOPDGDD co fin de protexer dereitos e liberdades dos USUARIOS e lles comunicou a información adecuada para que podan exercelos.

Para máis información sobre as garantías de privacidade, podes dirixirte ó RESPONSABLE a través de:

MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA MARIÑA LUCENSE. PZA. DO CONCELLO, S/N - 27790 BARREIROS (Lugo)