Política de uso de Cookies

LEI DOS SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN (LSSI)

MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA MARIÑA LUCENSE, responsable do sitio web, en diante RESPONSABLE, pon a disposición dos usuarios no presente documento, co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Ley 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE nº 166, así como informar a todos os usuarios do sitio web respeto a cales son as condicións de uso.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia  e cumprimento riguroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fora de aplicación.

MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA MARIÑA LUCENSE resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que poidese aparecer no sitio web, sin que exista obriga de preavisar ou poner en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente a publicación no sitio web de MANCOMUNIADE DE CONCELLOS DA MARIÑA LUCENSE.

1. DATOS IDENTIFICATIVOS.

Nome do dominio: AMARINALUCENSE.GAL

Nome comercial: MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA MARIÑA LUCENSE

Denominación social: MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA MARIÑA LUCENSE

NIF: P2700001G

Domicilio social: Praza do Concello, S/N, 27790 San Cosme de Barreiros (Lugo)

Teléfono:  676327331

e-mail: administracion@amarinalucense.gal

2. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demáis elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos, son propiedade do RESPONSABLE ou, si é o caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa da propiedade intelectual e industria, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que foran destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso a autorización escrita previa por parte do RESPONSABLE. Calquera uso non autorizado previamente considérase un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ó RESPONSABLE e que poidesen aparecer no sitio web, pertencen ós seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que poidese suscitarse respecto ós mesmos. O RESPONSABLE autoriza expresamente a que terceiros poidan redirixir directamente ós contidos concretos do sitio web, e en todo caso, redirixir ó sitio web principal de AMARINALUCENSE.GAL

O RESPONSABLE recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial, non implicando só a súa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar calquera tipo de observación respeto a posibles imcumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facerse a través de correo electrónico.

3. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES.

O RESPONSABLE exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ó mesmo.

Uso de Cookies.

Este sitio web  pode utilizar cookies técnicas (pequenos arquivos de información que o servidor envía ó ordenador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas función que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas teñen, en todo caso, carácter temporal, coa única finalidade de facer máis eficaz a navegación, e desaparecen ó acabar a sesión do usuario. En ningún caso, estas cookies proporcionan por si mesmas datos de carácter persoal e non se utilizaran para a recollida dos mesmos.

Mediante o uso de cookies tamén é posible que o servidor onde se atopa a web recoñeza o navegador utilizado polo usuario coa finalidade de que a navegación sexa a máis sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso dos usuarios que se rexistrasen previamente ás áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente a eles sen ter que rexistrarse en cada visita.

Tamén se poden usar para medir a audiencia, parámetros de tráfico, controlar o progreso e número de entradas, etc., sendo nestos casos cookies prescindibles técnicamente, pero beneficiosas para o usuario. Este sitio web non instalará cookies prescindibles sen o consentimento previo do usuario.

Este sitio web usa cookies analíticas para habilitar a función de control de visitas únicas co fin de facilitarlle a súa navegación. A todo usuario que visita a web infórmaselle do uso destas cookies mediante un banner flotante, considerando que si acepta o tratamento está de acordo co seu uso.

No caso de aceptar o uso, o banner desaparecerá, aínda que en todo momento poderá revocar o consentimento e obter máis información consultando a nosa Política de Cookies.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador par ser alertado na recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo. Por favor, consulte as instruccións do seu navegador para ampliar esta información.

Política de ligazóns.

Dende o sitio web, é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o RESPONSABLE non pode controlar sempre os contidos introducidos por terceiros nos seus respectivos sitios web, non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a ditos contidos. En todo caso, procederá á retirada inmediata de calquera contido que poidese contravir a lexislación inmediata da redirección a dito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes, no contido en cuestión.

O RESPONSABLE non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitiativo, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do RESPONSABLE. Porén, en cumplimento do disposto nos artigos 11 e 16 da LSSICE, ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso, bloqueo de todos aqueles contidos que podan afectar ou contravir a lexislación nacional ou internacional, os dereitos de terceiros ou a moral e o orde público. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que poidese ser susceptible deste clasificación, prégase o notifique de maneira inmediata ó administrador do sitio web.

Este sitio web revisouse e probouse para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ó día. Porén,  o RESPONSABLE non descarta a posiblidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias que fagan imposible o acceso á páxina web.

Direccións IP

Os servidores do sitio web poderán detectar de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Unha dirección IP é un número asignado automáticamente a un ordenador cando este se conecta a Internet. Toda esta información rexístrase nun ficheiro de actividade do servidor debidamente inscrito que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións únicamente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas ós servidores web, o orde das visitas, o punto de acceso, etc.

4. LEY APLICABLE E XURISDICCIÓN

Para  a resolución de tódalas controversias ou cuestión relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvoltas, será de aplicación a lexislación española, á que se somenten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de tólos conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais máis cercanos a BARREIROS.